גביית "היטל השבחה" בעת מתן היתר בניה עפ"י "תנאים"

גביית "היטל השבחה" בעת מתן היתר בניה עפ"י "תנאים"

קראתי בעיון את מאמרו של מר א. לאופר שהתפרסם בחוברת 92 של "מקרקעין וערכם" בענין מעמד ב"תנאים" עפ"י הוראות סעיף 78 לחוק התכנון והבניה (להלן – "החוק") ופסיקתו כשמאי מכריע בהתאם להוראות סעיף 14 (ב) לתוספת השלישית לחוק. מר לאופר הציג מצב בו ניתן היתר בניה ב"הקלה" מ"תנאים" והמחלוקת שהתעוררה בעקבות הדרישה לתשלום "היטל השבחה" […]

פגיעה במקרקעין ועקרון התכנית הצפויה

פגיעה במקרקעין ועקרון התכנית הצפויה

כללי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 (להלן – החוק) מקנה לבעלים זכות תביעה לפיצויים בעקבות פגיעה במקרקעין עצמם או בתכונותיהם הקרקעיות. שוויה של קרקע איננו נקבע רק לפי תכונותיה והשימושים שניתן לעשות בה באופן מיידי, אלא גם לפי הפוטנציאל הגלום בה, באפשרות לפתח את הקרקע ולעשות בה שימושים טובים יותר בעתיד. מבחינה […]

פגיעה עקב תכנית מהי? מנקודת המבט השמאית

פגיעה עקב תכנית מהי? מנקודת המבט השמאית

  כללי   חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 (להלן – החוק), בבואו להורות על תכנון חדש. קובע הוראות שמטרתן איזון כלכלי נאות בין זכויות הקניין של בעל מקרקעין מזה, לבין האינטרס הציבורי לפיתוח ראוי של אזור הבניה מזה.הוראת חוק הבאה למנוע פגיעה בלתי סבירה במקרקעין בעקבות, תכנון, הינה האפשרות להגיש תביעה לפיצויים לפי סעיף […]

פגיעה בפוטנציאל של קרקע חקלאית במסגרת תביעה לפיצויים, לפי ס' 197 לחוק התכנון והבניה

פגיעה בפוטנציאל של קרקע חקלאית במסגרת תביעה לפיצויים, לפי ס' 197 לחוק התכנון והבניה

פרק ט' לחוק התכנון והבניה מאפשר לבעלי זכויות במקרקעין לתבוע פיצויים בגין פגיעה שנפגעו מקרקעין אלה – בעקבות אישורה של תכנית חדשה, בהשוואה לזכויות שהיו מוקנות להם בתכנית מאושרת שקדמה לתכנית החדשה. במאמרו מתייחס אהוד המאירי לאפשרות להגיש תביעה לפיצויים במסגרת ס' 197 לחוק – בגין פגיעה בפוטנציאל של קרקע חקלאית – לה ציפיות לשינוי […]

אומדן שוויה של זיקת הנאה

אומדן שוויה של זיקת הנאה

בשינוי לתכנית בנין עיר מס' פת/10000 נקבעו הסדרי חניה ותנועה בתחום התכנית. עפ"י אותה תכנית נקבע כי תירשם זיקת הנאה לחניה לטובת חלקה א' – החלקה הנהנית, בחלקה ב' – החלקה המשתעבדת. התכנית קבעה מקסימום של 40 מקומות חניה. בהיעדר מקומות חניה בתחום חלקה א' אין אפשרות לקבלת היתרי בניה, תעודת גמר ורישיון חוקי לעסק, […]

שומת פיצויי הפקעה

שומת פיצויי הפקעה

בקביעת השווי של קרקע שהופקעה לצרכי ציבור, בהתאם להוראות פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1973 והוראות חוק התכנון והבניה, תשכ"ה. קיימים למעשה שני מצבים: א. המצב שבו הופחת שווי הקרקע שתכנית המפקיעה לעומת השווי שהיה לקרקע בתכנית שקדמה לתכנית המפקיעה. ב. המצב שבו עלה שוויה של הקרקע שהופקעה, לעומת שוויה בתכנית שקדמה לתכנית הנ"ל (להלן […]

סקירה בנושא תכניות לפי חוק התכנון והבניה

סקירה בנושא תכניות לפי חוק התכנון והבניה

בקובץ תקנות 4869 מ- 31.12.1985 – עמ' 340, התפרסמו תקנות התכנון והבניה (כינוי תכניות) התשמ"ו – 1985. מטרת התקנות היא – להסדיר את אשר נקבע בחוק התכנון לגבי הצורך בהליך מתאים לכל תכנית ברמתה: תכנית מתאר או תכנית מפורטת. חוק התכנון והבניה קובע הוראות שונות המבדילות בין הליך לאישור תכנית מתאר ובין הליך לאישור תכנית […]

גורמי תכנון שהם בעלי השפעה על שווי המקרקעין

גורמי תכנון שהם בעלי השפעה על שווי המקרקעין

הרקע התכנוני המלא הנדרש משמאי המקרקעין – לבדיקה ולסקירה – טרם קביעתו את שווי המקרקעין – הועלה לאחרונה על שולחן הביקורת של ועדות הערר ובתי המשפט, בבואם לבחון ולפסוק אם עלה או ירד שווים של מקרקעין, בעקבות אישורה של תכנית. למטרה זו ביקשו להיעזר בחוות דעת השמאי – והתאכזבו. אכזבה זו באה לידי ביטוי בהחלטות […]

מגרש ב"חלוקה חדשה" – למה התכוון המחוקק

מגרש ב"חלוקה חדשה" – למה התכוון המחוקק

התכוונתי לאחרונה לפרסם מאמר שכתבתי ובו התלבטות שלי – האם לכלול בטבלת איזון והקצאות את שוויו של מבנה הבנוי על מגרש – כאשר המגרש מהווה חלק מתכנית הכוללת "חלוקה חדשה". והנה בבטאון האחרון של "מקרקעין וערכם" – הקדים אותי השמאי מר ברי צ'רניאבסקי במאמרו. קראתי בעיון את המאמר וראיתי ש"כיוונתי לדעת גדולים" ודעתו של ברי […]

"חלוקה חדשה" במסגרת הוראות חוק התכנון והבניה – שרשי הפסיקה – וכיצד לנהוג על פיה

"חלוקה חדשה" במסגרת הוראות חוק התכנון והבניה – שרשי הפסיקה – וכיצד לנהוג על פיה

בית המשפט העליון, שדן בהרכב של 5 שופטים בנושא "חלוקה חדשה" (ד"נ 4/80 – טור נגד הוועדה המקומית רמת השרון), החליט כי יש להפריד בין "חלוקה חדשה" לבין שינוי ייעוד. זאב כהן במאמרו, שפורסם ב"מקרקעין וערכם" (98) בדצמבר 1987, סובר כי החלטה זו היתה צודקת רק במקרה שנדון ("מקרה חריג" לדבריו) ואילו אני מבקשת להצביע […]