מאמרים

עיקרי ההחלטות של בית הדין של הלשכה

פנינה אבן חן, יו”ר בית הדין

שמאות המקרקעין הינה מקצוע חופשי, המתפתח במקביל לשינויים במשק המדינה וכלכלתה. 

צבור גדול נזקק לשרותי מקצוע השמאות בענף הנדל"ן. 

כמעט כל פעולה הכרוכה במקרקעין רצוי שתהא מלווה בשומת מקרקעין, לכן הליך הכנת השומה צריך שיהיה שקוף, כך שהנזקק לחוות דעת השמאי, יקבל בצורה ברורה וגלויה, את כל הנתונים שהיוו בסיס למסקנה הסופית. 

למקצוע השמאות יש קוד התנהגות המחייב את העוסקים בו. לשמירת כללי התנהגות אלה הותקנו במסגרת חוק שמאי המקרקעין – תשכ"ב-1962, תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית) התשכ"ו-1966 על תיקוניהן. אך באלה לא די בכדי לשמור על כבוד המקצוע והמשמעות החברתית של העוסקים בתחום זה. 

במטרה לשמור על רמת האמינות האישית והמקצועית, ועל יחס הציבור הרחב לשמאי המקרקעין – הקימה לשכת שמאי המקרקעין בישראל את בית הדין של הלשכה, המחייב את המשתייכים ללשכה, לדיני המשמעת ובמסגרת בית הדין והחלטותיו להעניש את אלה שמפרים את כללי האתיקה והפוגעים בשם הטוב של שמאי המקרקעין בישראל. 

בהתאם לתקנון הלשכה (סעיף 41.3) כפי שנתקבל באסיפה הכללית האחרונה התבקשתי לפרסם תקציר של החלטות בית הדין, שניתנו החל מתחילת כהונתי כיו"ר בית הדין. 

תלונה בקשר לשומת היטל השבחה, העדר מצב תכנוני קודם, אין ציון מועד ביקור בנכס, העדר פירוט בענין עקרונות, שיקולים ואפשרויות שימוש בנכס. 

בבדיקה שנערכה ע"י בית הדין, לאחר קבלת תגובת השמאי, נמצא כי בשומת ה השבחה  נמצאו כל הנושאים שנטען כי היו חסרים. 

לאחר ברור נוסף עם המתלונן הוסרה התלונה. 

תלונה בקשר לעבודת שמאי שמונה מטעם הלשכה. 

התלונה התייחסה לענין מדידות מיותרות בשומה, ואומדן דמי שכירות ראויים למועדים שונים. 

לאחר בדיקה נמצא כי לא ניתן היה לבצע את השומה בלי המדידות, מכיוון שהשומה שהתבקשה לגבי שטחים במיפלסים שונים (ק.קרקע, יציע, חצר קדמית וחצר עורפית). 

במקביל – נבדקו המחירים באופן כללי ונמצא כי הפערים אכן מתאימים להתנהגות שוק המקרקעין במועדים הרלבנטיים. 

בית הדין ענה למתלונן כי תקנות האתיקה מחייבות ביצוע המדידות ובית הדין לא מצא מקום להתערב בענין דמי השכירות שנקבעו ונמצא כי הם מתאימים לדמי השכירות המקובלים במועדים הרלבנטיים. 

תלונה בענין עיכוב  שומה מכרעת עד ששני הצדדים ישלמו את שכר הטרחה שנקבע ע"י השמאי המכריע. 

בית הדין הודיע כי לא יתערב בנושא זה. הדבר מקובל בין השמאים וסביר להניח שאם תופץ השומה המכרעת טרם תשלום שכ"ט ע"י שני הצדדים – הצד הנפגע לא ישלם לשמאי המכריע שכר הטרחה המגיע לו. 

תלונה נגד שמאי שערך חוות דעת לבקשת דייר מוגן. 

לענין גובה הפיצוי שמגיע בגין הפינוי. 

הטענות היו מבוססות על מסקנה וניתוח מקצועי שנעשה לבקשת המתלונן. משהתבקש המתלונן להעביר את הניתוח המקצועי – סרב לעשות זאת והתלונה בוטלה. 

תלונה על פערים בין שומות של שלושה שמאים. 

משהובאו השומות ע"י בית הדין למכנה משותף, נמצא כי הפער בין ה שומות הינו סביר. ברוח זו נענה המתלונן. 

תלונה על פעולה בניגוד לכללי התנהגות של שמאי מקרקעין וזאת עקב פערים בין שתי השומות של השמאים. 

לאחר פניית בית הדין לשמאים נמצא כי אחד השמאים מצא טעות בשומתו. בית הדין סבר שאיננו משמש כשמאי מכריע לענין הפרשי השווי ומכיוון שבבדיקה נמצא כי שני השמאים פעלו בהתאם לכללי האתיקה, הוחלט לדחות את התלונה על הסף. החלטה זו התקבלה בדעת רוב חברי בית הדין. חבר אחד נמנע. 

תלונה נגד שמאי מקרקעין על ביצוע טבלאות איזון, אשר על פיהם שולמו הפרשי שווי. 

נערכה חלוקה של מגרשים עפ"י טבלת איזון ושולמו תשלומי איזון על פי טבלה זו. 

לאחר שנעשו שינויים בשטחי המגרשים התבקש השמאי לבדוק אם יש שינוי בערכי השווי. 

לדעתו לא היה שינוי בשווי המגרש על אף הקטנת שטחו. לגבי קביעתו זו הוגשה תלונה. 

בית הדין שמע את השמאי ותגובתו. לדעת בית הדין נערכה השומה ברמה מקצועית נמוכה ועם ליקויים שגרמו לתקלה נשוא התלונה, ולכן הוחלט להחמיר במקרה זה. 

העונש לא יפורסם במסגרת סקירה זו כי השמאי ערער על החלטת בית הדין והרכב בית הדין שידון בערעור טרם סיים את עבודתו. 

שתי תלונות הוגשו במקביל, לבית הדין ולמועצת השמאים. 

תקנות בית הדין מונעות מההרכב לדון בתלונה, אם הוגשה גם לגוף שיפוטי אחר. 

בית הדין פנה למועצה וביקש את תגובתה. אם המועצה תדון בתלונה – בית הדין יהיה מנוע מדיון בה. בשלב זה אנו ממתינים לתגובת המועצה. 

תלונות הנמצאות בדיון משפטי

תלונות שהוגשו בעוד התיק נשוא התלונה נמצא בדיון משפטי/או בדיון בפני ועדת הערר ולכן לפי תקנון בית הדין לא יוכל בית הדין לטפל בתלונה כל עוד לא נתקבלה הכרעה משפטית. 

סיכום

נושא פגיעה בכללי האתיקה המקצועית עובר כחוט השני בין התלונות. מומלץ לחברי הלשכה להקפיד על הכנת חוות הדעת בהתאם לכללים אלה, כך שלא תחסר אינפורמציה למקבלי השומות, וכל שיקולי השמאי יהיו פתוחים וגלויים.